• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

بررسی مفهوم توانمندسازهای مدیریت دانش در استاندارد بین امللی مدیریت دانش (ISO 30401:2018)

استقرار و اجرای سیستم مدیریت دانش مستلزم شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور بهبود استراتژی ها، فرآیندها و اقدامات مورد نیاز جهت اجرای اثربخش و جامع این سیستم در سازمان می باشد. این ابعاد به یکدیگر وابسته اند و از طریق یک فرآیند تغییر مدیریت شده، اجرای سیستم مدیریت دانش را تسهیل می کنند. تاکنون سه بعد چرخه حیات دانش، تبدیلات دانش و فرهنگ مدیریت دانش ارائه شده است. این نوشتار به نقش توانمندسازهای مدیریت دانش و اجزای آن طبق استاندارد می پردازد.


برای ایجاد یک سیستم موثر مدیریت دانش باید 4 عنصر توانمند ساز زیر مورد توجه قرار گیرند:
1- مسئولیت ها: نقش ها و وظایف برای کاربران سیستم و همچنین افراد با وظایف تعیین شده.
• مثال: مدیر ارشد دانش، کمیته تسهیل و بهبود فعالیت ها، دانشکاران.
2- فرآیندها: فعالیت های دانشی و فعالیت های مرتبط با کسب و کار، رویه ها، دستورالعمل ها، روش ها و سنجه های اندازه گیری عملکرد (KPI) به صورت تعریف شده که بایستی به کار گرفته شده و در سازمان نهادینه شوند.
• کشف و شناسایی دانش، درس آموخته های حاصل شکست ها و موفقیت ها.
3- فناوری و زیرساخت: کانال های دیجیتال، فضاهای کاری فیزیکی و مجازی و سایر ابزارها.
• مثال: کاربردهای موبایل، پورتال ها، موتورهای جستجو، رایانش (محاسبات) ابری، پلتفرم داده های بزرگ (big data)، فضای کاری مبتنی بر همکاری.
4- حاکمیت: استراتژی، انتظارات و ابزارهایی که کارکرد صحیح سیستم مدیریت دانش را پایش می کنند.
• مثال: استراتژی دارایی های مدیریت دانش، خط مشی ها، تفاهم نامه سطح کیفی خدمات (SLA).

جمع بندی
نقش ها و وظایف سازمانی تعریف شده، فرآیندهای مرتبط با کسب و کار و خلق دانش، فناوری و استراتژی های خلق ارزش از دارایی های دانشی در ایجاد توانمندی و قابلیت های موردنیاز سازمان به منظور اجرای اثربخش سیستم مدیریت دانش نقش اصلی را ایفا می کنند و به همین دلیل به نام توانمندسازهای مدیریت دانش شناخته می شوند. بنابراین از این معیارها می توان برای تقویت سیستم مدیریت دانش و پایش کارکرد صحیح آن در سازمان ها بهره برد.

 

تهیه و تنظیم: زهرا مجلل