• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

بررسی مفهوم انتقال دانش در استاندارد بین المللی مدیریت دانش (ISO 30401:2018)

یکی از موضوعات استاندارد مدیریت دانش، مبحث انتقال دانش (knowledge transformation) می باشد. در این راستا، سیستم های مدیریت دانش باید نقش حمایتی را در قبال انتقال دانش ایفا نمایند. انتقال دانش دارای مراحل مختلفی است که در قسمت زیر توضیح داده خواهد شد.


- تعاملات انسانی (human interaction)
در این مرحله از انتقال، دانش از طریق تعاملات و گفتگوهای افراد در قالب گروه های علاقه مند تبادل می گردد (مثال: انجمن های خبرگی و طوفان فکری).

- برونی سازی (externalization)
در این مرحله، دانش ایجاد شده در مرحله قبل مستند می گردد (مثال: نوشتن دستورالعمل).

- گزینش و ترکیب (curation & combination)
در این مرحله، بر روی دانش های مستند شده در مرحله قبل عملیات مختلفی از قبیل ترکیب سازی، رسمی سازی، ساختاربندی و طبقه بندی صورت می گیرد (مثال: خلاصه سازی اطلاعات).

- دستیابی پذیری و درونی سازی (accessibility & internalization)
در این گام، سعی می گردد که دانش ترکیب و رسمی سازی شده در دسترس همگان قرار گرفته و به آسانی درک شده و بدین ترتیب عمل یادگیری انجام شود (مثال: روزنامه و آموزش الکترونیک).

جمع بندی
سیستم های مدیریت دانش باید از انتقال دانش در سازمان حمایت نماید. انتقال دانش از چهار مرحله تعاملات انسانی، برونی سازی، گزینش و ترکیب و دستیابی پذیری و درونی سازی تشکیل شده است. در فرآیند انتقال دانش سعی می گردد که ابتدا با تشویق افراد در قالب گروه های مختلف دانش آنها منتشر شده و سپس با پالایش آن در مراحل بعدی در نهایت به صورتی در آید که در دسترس همگان قرار گرفته و به آسانی یاد گرفته شود.

 

تهیه و تنظیم: اقبال اولیاء