• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

آنالیز حساسیتِ نرخ بازده داخلی در طرح های سرمایه گذاری در نرم افزار کامفار

تحلیل حساسیت یکی از روشهای مالی بسیار مهم برای بررسی میزان ریسک سرمایه گذاری می باشد. در تحلیل حساسیت پس از آنکه شاخص های مالی بر اساس مبانی و مفروضات اولیه طرح بدست آمد، نمودار تغییرات نرخ بازده داخلی طرح بر اساس تغییرات هر یک از مبانی و مفروضات بصورت جداگانه ترسیم می گردد. بعنوان مثال قیمت فروش محصول در یک بازه تغییر یافته و نرخ بازده داخلی در هر یک از قیمت ها محاسبه می گردد و سسپس نمودار آن در قیمت های مختلف ترسیم می گردد. هر چه این نمودار دارای شیب تندتری باشد، نشان دهنده آن است که نرخ بازده داخلی طرح وابستگی زیادی به آیتم قیمت فروش محصول دارد و در این صورت اگر پیش بینی قیمت فروش محصول به درستی انجام نگیرد، نمی توان به شاخص مالی محاسبه شده اطمینان نمود و آنرا مبنای انجام تجزیه و تحلیل مالی قرارداد.

در تحلیل حساسیت پارامترهای مهم تاثیرگذار در محاسبه نرخ بازده داخلی در جهت های مثبت و منفی تغییر داده می شوند تا تأثیر آنها بر نرخ بازده داخلی تحلیل گردد. نرخ بازده داخلی بطور عمده متأثر از درآمد فروش، داراییهای ثابت و هزینه های عملیاتی می باشد. بر این اساس همانگونه که در نمودار زیر نیز مشاهده می گردد این سه پارامتر به اندازه 20 درصد نسبت به حالت پایه تغییر داده شده اند و در حین تغییر در هر پارامتر سایر پرامترها ثابت مانده است. در هر تغییر یک نرخ بازده داخلی برای طرح محاسبه و ارائه شده است که نتیجه آن جدول و نمودار تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی می باشد.

جدول تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی

جدول فوق به خوبی گویای تغییرات IRR با افزایش و کاهش درآمد، هزینه های ثابت سرمایه گذاری و هزینه های تولید می باشد. در این پروژه حساسیت به درآمد بیش از سایر پارامترهاست بطوریکه با کاهش 20 درصدی درآمد، نرخ بازده داخلی به 8 درصد کاهش و در صورت افزایش درآمد تا 20 درصد به 36 درصد افزایش می بابد. اما با افزایش 20 درصدی هزینه های تولید، نرخ بازده داخلی 14 و با کاهش هزینه های تولید تا 31 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش 20 درصدی سرمایه گذاری ثابت، نرخ بازده داخلی را به 18 و کاهش آن به همین مقدار نرخ 30 درصد را نتیجه می دهد.

نمودار تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی

تهیه و تنظیم: عزیزه امراللهی