• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

معرفی مدل 34000: استانداردسازی، یکپارچگی و ارتقای سطح فعالیت های منابع انسانی

مقدمه

با توجه به کمبود جدی و ضرورت وجود یک مدل بومی و جامع برای توسعه منابع انسانی در سطح بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی کشور؛ طراحی و توسعه مدلی جامع در حوزه منابع انسانی از سال های گذشته در دستور کار تیمی از متخصصین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (به سرپرستی پروفسور آرین قلی پور) و خبرگانی از صنعت قرارگرفته و با بهره گیری از دانش و تجربه ناشی از فعالیت علمی و تخصصی مستمر و همچنین همراهی و همفکری جمع کثیری از متخصصین حوزه منابع انسانی و سایر حوزه های سازمانی و با الگوبرداری از تجارب برتر جهانی در این حوزه، مدل بومی 34000 منابع انسانی در کشور ایجاد گردیده است. در ادامه توضیحاتی راجع به اجزای مدل ارائه گردیده است.

اجزای مدل

به طور کلی مدل 34000 از سه جزء اصلی تشکیل شده که عبارتند از: فرآیندها، نگرش ها و متریک ها. منظور از فرآیندها، کلیه فعالیت هایی است که در حوزه منابع انسانی انجام می شود. نگرش ها نیز نتایجی هستند که فرآیندهای منابع انسانی در سازمان به دنبال دارد. جزء آخر تشکیل دهنده مدل 34000 متریک ها هستند که فرآیندهای منابع انسانی بر اساس این متریک ها اندازه گیری می شوند.

 سطوح بلوغ مدل 34000

 

اجزای مدل 34000

فرآیندها

فرآیندهای منابع انسانی جایگاه ویژه ای در مدل 34000 دارد و ممیزی این فرآیندها مستلزم چیرگی بر مدیریت منابع انسانی است. در این مدل به طور کلی تعداد 16 فرآیند و پنج سطح بلوغ صفر، مقدماتی، میانی، پیشرفته و بهینه وجود دارد. هر فرآیند دارای هفت سطح بلوغ بوده و شامل مجموعه ای از اهداف است که اگر برآورده شوند آن فرآیند می تواند بر منابع انسانی اثر مورد نظر را بگذارد و شاخص انسانی حاصل شود. فرآیند ها هم قابلیت های مورد نیاز برای کسب بلوغ در یک مرحله و هم اقدامات مورد نیاز بهبود قابلیت ها را مورد توجه قرار می دهند. وقتی اهداف همه فرآیندها در یک سطح بلوغ برآورده شود سازمان آن سطح بلوغ را کسب کرده است و وارد سطح جدیدی از قابلیت های منابع انسانی می شود. بلوغ فرآیند ها باید بتواند به نتایج موثری برسد و بدون نیل به نتیجه بلوع کاغذی بوده و دوامی نخواهد داشت.

 فرآیندهای مدل 34000

نگرش ها

همانطور که قبلا ذکر گردید یکی دیگر از اجزای اصلی مدل 34000 نتایج و نگرش های منابع انسانی می باشند. نگرش ها نتایجی هستند که در صورت اجرایی شدن فرآیندهای منابع انسانی در یک سازمان به وقوع می پیوندند. در مدل مذکور تعداد 12 نگرش در پنج سطح بلوغ صفر، مقدماتی، میانی، پیشرفته و بهینه وجود دارد.

 نگرش های مدل 34000

متریک ها

یکی از مباحث مهم در بحث استاندارد سازی سنجش دقیق وضعیت منابع انسانی با استفاده از سنجه های مرتبط و معقول است. اکثر مدیران به دنبال سنجه های کمی برای آگاهی دقیق و معتبر از وضعیت فرآیند ها و نگرش های منابع انسانی هستند و در مدل 34000 سعی می شود به این نیاز مدیریتی پاسخ داده شود. در مدل مزبور برای هر کدام از فرآیندهای شانزده گانه یک سری شاخص ها وجود دارد که با استفاده از آنها می توان سطوح بلوغ هر فرآیند را اندازه گیری نمود. در مجموع این مدل دارای بیش از 100 متریک می باشد.

تهیه و تنظیم: عباس زارع بنادکوکی و اقبال اولیاء