• info@samanavaran.com

  • شماره تماس : 37265400−035

  • ساعت کاری : 7:30 الی 15:00

بلاگ

مطالب علمی، گزارشات بین المللی و تحلیل های کارشناسی در حوزه های تخصصی سامان آوران توسعه

در شکل زیر فهرست 10 روند سرمایه انسانی در سال 2018 مشخص شده است. نوارهای سبز در کنار هر روند مشخص کننده اهمیت موضوع و نوار قرمز نشان دهنده میزان آمادگی شرکت ها برای پیاده سازی موضوعات می باشد. در ادامه 10 روند برتر سرمایه انسانی در سال 2018 آورده شده است.

مدل OKR
مدل OKR (Objectives and Key Results) یکی از مدل های متداول مورد استفاده در شرکت های کوچک و متوسط (به ویژه استارت آپ ها) می باشد. رویکرد این مدل هدف محور بوده و سعی دارد تا شرکت، تیم ها و اهداف فردی را به نتایج قابل اندازه گیری وصل نماید. به عبارتی این مدل تیم ها و رهبر تیم را در یک جهت واحد ساماندهی می نماید.

یکی از دغدغه های مهمی که امروزه برای سازمان ها در حوزه مدیریت سرمایه انسانی مطرح می باشد؛ موضوع جبران خدمات است. امروزه به دلایل مختلفی نظیر تغییرات ایجاد شده در ماهیت کار، افزایش رقابت در کسب و کارها، تغییرات سریع محیطی و ضرورت مدیریت مناسب در مقابل آن و ...... موضوع جذب و نگه داشت سرمایه انسانی بسیار اهمیت یافته است. یکی از مولفه های بسیار حیاتی در جذب و نگه داشت نیروی انسانی، برخوردرای از نظام جامع برای جبران خدمات نیروی انسانی است. در این نوشتار، مدل 4P به عنوان یکی از نظام های جامع در این زمینه معرفی گردیده است.

فرهنگ مدیریت دانش (knowledge management) بخشی از فرهنگ سازمانی است که در آن دانش به عنوان داراریی ارزشمند تلقی می شود و رفتارهایی چون جستجو، به اشتراک گذاری، توسعه و کاربست دانش از کارکنان انتظار می رود و از طرف سازمان مورد تشویق قرار می گیرد. چنین فرهنگی در ایجاد و به کارگیری پایدار و مداوم سیستم های مدیریت دانش در سراسر سازمان نقش حمایتی ایفا می کند و از این رو نهادینه سازی آن در سازمان ضروری به نظر می رسد. همچنین یک بعد فردی برای فرهنگ مدیریت دانش در نظر گرفته می شود که در نهایت هر فرد مسئولیت دارد، تعهد خود را در رفتار و تعاملاتش نشان دهد. فرهنگ مدیریت دانش، ارزش دانش فردی و به اشتراک گذاشته را به عنوان مزیت سازمان به رسمیت می شناسد. با توجه به اهمیت شناخت و درک موضوع، در ضمیمه استاندارد توضیحات بیشتری برای فرهنگ مدیریت دانش ارائه شده است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

استقرار و اجرای سیستم مدیریت دانش مستلزم شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور بهبود استراتژی ها، فرآیندها و اقدامات مورد نیاز جهت اجرای اثربخش و جامع این سیستم در سازمان می باشد. این ابعاد به یکدیگر وابسته اند و از طریق یک فرآیند تغییر مدیریت شده، اجرای سیستم مدیریت دانش را تسهیل می کنند. تاکنون سه بعد چرخه حیات دانش، تبدیلات دانش و فرهنگ مدیریت دانش ارائه شده است. این نوشتار به نقش توانمندسازهای مدیریت دانش و اجزای آن طبق استاندارد می پردازد.

یکی از موضوعات استاندارد مدیریت دانش، مبحث انتقال دانش (knowledge transformation) می باشد. در این راستا، سیستم های مدیریت دانش باید نقش حمایتی را در قبال انتقال دانش ایفا نمایند. انتقال دانش دارای مراحل مختلفی است که در قسمت زیر توضیح داده خواهد شد.